fredag den 12. november 2010

Fyringer truer på KU-humaniora

I dag indløb en urovækkende bested i indbakkerne hos personalet på det humanistiske fakultet, Københavns Universitet. Det handler om fyringer. Et middel, som i uhyggelig grad er blevet automatrefleks eller uudtalt foretrukkent værktøj for ledelsen, hvad enten den konkrete grund er budgetproblemer eller ønsker om større strategisk handlefrihed. Her er meddelelsen:
Sendt: 12. november 2010 14:31
Til: Det Humanistiske Fakultet
Emne: Meddelelse fra dekan Kirsten Refsing vedr. budget 2011

Kære alle ansatte

Jeg har desværre været nødt til på et ekstraordinært FSU møde i dag at meddele, at der i 2011 vil mangle ca. 15 millioner kroner på Fakultetets budget, svarende til nedlæggelse af ca. 35 fuldtidsstillinger.

På et ekstraordinært FSU-møde d. 19. november og det næste ordinære FSU-møde den 26. november vil det blive yderligere drøftet, hvordan fakultetet skal takle denne vanskelige situation og hvilke afværgeforanstaltninger der vil blive igangsat.

FSU vil på disse møder fastlægge en tidsplan for processen samt drøfte hvilke kriterier, der skal lægges til grund for nedlæggelsen af stillinger. På nuværende tidspunkt er der hverken taget stilling til hvilke opgaver der vil bortfalde eller nedprioriteres eller til hvilke stillinger, der skal nedlægges.

Jeg vil gøre mit til at informere så hurtigt og præcist som overhovedet muligt og vil i den forbindelse også henvise til, at der bliver afholdt et dialogmøde om økonomi den 29. november 2010. Du kan derudover altid kontakte dine nærmeste ledere og din tillidsrepræsentant eller søge råd hos Prescriba, som varetager KU’s psykologiske rådgivning (www.arbejdsmiljo.ku.dk/psykisk_arbejdsmiljo/raadgivning).

De nærmere oplysninger om afværgeforanstaltningerne findes beskrevet i KU’s personalepolitiske håndbog i kapitlet om ”KU’s retningslinjer for uansøgt afsked begrundet i institutionens forhold” (www.personalepolitik.ku.dk/pph/dok/Uansogt_afsked_grundet_institutionens_forhold.pdf). Intranettets temaside om Budget 2011 vil også blive brugt til at informere om processen.

Venlig hilsen
Kirsten Refsing

Det er lidt tankevækkende, at allerede i dette allerførste fyringsvarsel er noget af det første, der henvises til, psykologisk rådgivning - som der står i overskriften på den side, man føres til via det første link:
"Et tilbud om professionel hjælp, hvis du har problemer som påvirker dit arbejde negativt."
Det er næsten grinagtigt, – "som påvirker dit arbejde negativt" – mon ikke! Men et psykologisk problem? Hele det individualistiske set-up, som processen antages at forløbe i, er slående. Læser man det andet dokument ("KU’s retningslinjer for uansøgt afsked begrundet i institutionens forhold") står der fx om orientering af medarbejderne:
"Når lederen har besluttet, hvilke medarbejdere der skal indstilles til afskedigelse, er det lederens opgave:
• at orientere tillidsrepræsentanten, jf. pkt. 8
• at kontakte de berørte medarbejdere (det anbefales, at det så vidt muligt sker mundtligt), kort orientere dem om situationen og indkalde dem til individuelle samtaler. Samtidig opfordres de berørte medarbejdere til at søge bistand hos en tillidsrepræsentant/faglig organisation eller anden bisidder, som efter ønske fra medarbejderen kan deltage i mødet" (osv.)
De enkelte, der udpeges, skal helst betragte sig som en uheldig hin enkelte, offer og genstand for en proces absolut udenfor ens egen indflydelse, for passivt at affinde sig med processens forløb og de rituelle "støtteforanstaltninger", der iværk- og især italesættes (krisehjælp; bistand til udarbejdelse af CV; distribution af CV til KU’s øvrige enheder; økonomisk støtte til relevant efteruddannelse; økonomisk støtte til genplacering). Undervejs i processen udfolder ledelsen anstrengelser for at konvertere egentlige fyringer til 'frivillige' aftaler – fx (som nævnt i samme dokument) om orlov uden løn, overgang fra fuldtids- til deltidsbeskæftigelse, gradvis tilbagetrækning, frivillig fratræde m.v.
Jeg har respekt for det slidsomme arbejde, som tillidsrepræsentanter påtager sig for at støtte de medarbejdere der rammes, men samtidig en stor undren over den på forhånd iscenesatte handlingslammelse, som fyringer af TAP og VIP skal udfolde sig under. Men mon ikke netop faculty på et moderne og innovativt humaniora med determineret energi og kreativitet vil imødegå individualiseringen af det problem, som ophøjelsen af massefyringer som styringsredskab på et New Public Management-universitet er udtryk for?

  • Brug lederlagets over-løn til fastholdelse af kerneydelser og kerne-personel!
  • Brug KU's formue som buffer: universitetets videnskapital er vigtigere end den økonomiske!
  • Styk universitetets vidensdiversitet og bevar fagdiversiteten!
  • Hjælp din universitetsledelse: den mangler fantasi!

4 kommentarer:

Juni Arnfast sagde ...

Som en krølle på historien, er dekanens udmelding et skoleeksempel på dårlig kommunikation: første meddelelse kom via Humanioras kommunikationschef kl. 13.36, for 10 minutter senere at blive erstattet af en tilbagekaldelse. 14.34 kom samme smøre - nu med links - fra humanioras it-chef, og 14.46 som et ekstranummer af HUM-nyt.
Med så klodset en kommunikation til medarbejderne besluttede jeg at holde weekend uden bekymringer.

Mikkel Vad sagde ...

Som studerende på KU-HUM er der kun en ting at sige: Hvis man skal fyre nogen, så fyr noget af al den overadministration, der er så rigeligt på HUM. I stedet for at overlæsse os med tilbud fra AC-vejledere, ekstra specialekonsulenter, innovationsundervisere, karrierevejledere, studievejledere, præster og hvad der ellers render rundt, så skulle de bruge nogle af pengene på at give os mere undervisning (så ville vi sikkert også komme hurtigere igennem vores uddannelser). Det er som om, at politikere og universitetsledelsen har glemt, at universitetets kerneydelser er forskning og undervisning.

Claus Emmeche sagde ...

Der er nu i Universitetsavisen i dag en opfølgende nyhed: de 35 er en del af omkring 200 stillinger på hele KU, som er truet! Læs her, citatuddrag:
"Det Biovidenskabelige Fakultet (Life) forventer at skulle nedlægge 100 stillinger og Det Humanistiske Fakultet 35 stillinger. Der skal også nedlægges stillinger på Det Naturvidenskabelige Fakultet, først og fremmest på Statens Naturhistoriske Museum, på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, i Fællesadministrationen samt i mindre omfang på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet."

Samtidig med at dette sker (igen igen) bringer dagspressen her i efteråret (Forskerforum og Information d. 27. okt. 2010, se her) historier om at universiteternes ledelser har opbygget kæmpe formuer. Citat fra Informations artikel:
"Da KU tidligere på året skulle fyre 130 forskere på grund af et underskud på 60-70 millioner kr., mente et mindretal i bestyrelsen bestående af studerende, ansatte og en enkelt repræsentant fra erhvervslivet, at universitetet burde trække på egenkapitalen i stedet for at afskedige folk på naturvidenskab for andet år i streg.
Et flertal fulgte dog KU's private revisors anbefaling om ikke at tære på egenkapitalen, da den helst skulle være på 7,5 procent af omsætningen. KU's egenkapital er kun 6,5 procent. Det har ikke været muligt at få svar på, hvad der kunne få universitetet til at tære på opsparingen."

Hvis ikke formuerne denne gang bruges på at afværge fyringer, må forskere og TAP tænke i baner af at tale et mere direkte sprog til bestyrelserne, fx "læs-og-forSTÅ-sproget" (læs: deponering af eksamensresultater, som truer STÅ-indtægterne, indtil fyringstruslerne er taget af bordet). Mere opfindsomme forslag til aktioner skal selvfølgelig hilses velkommen!

Sune Auken sagde ...

Mikkel: Tilgiv præstekonen her detaljerytteriet, men studenterpræsten er faktisk ikke lønnet at universitetet, men af folkekirken (vist mere præcist: stiftet), så der er ikke så meget at spare dér.