onsdag den 17. december 2008

Universiteternes budgetkrise

Budgetkrisen det Naturvidenskabelige Fakultet i København har ikke kun rod i dårlige taxameterindtægter, men også med den vildtvoksende administration, som Universitetsavisen (d. 12/12, s.2) bragte denne notits om:
Universitetslov får hug af S og DF
ADMINISTRATIV EKSPLOSION - I en ny undersøgelse af forskningsvilkårene for universitetsansatte gennemført af Magisterbladet mener seks ud af ti forskere at de er blevet belæsset med flere administrative byrder efter Universitetslovens indførelse. Samtidig eksploderer udgifterne til administration, alene på Århus og Københavns universitet med ekstra 240 millioner kroner fra 2005 til 2007. Det får nu Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti til at kræve universitetsbureaukratiet endevendt. På spørgsmålet om forskerne har oplevet at bundne opgaver har givet dem mindre tid til at forske i selvvalgte emner efter universitetslovens indførelse fra 2003, svarer kun 1,4 procent at de har fået mere tid til selvvalgt forskning. Resten svarer 'uændret' (50 procent), 'ja' (45 procent) og 'ved ikke'.

I dag bringer Berlingske Tidende en skarp kritik af dekanen på det Naturvidenskabelige Fakultet Nils O. Andersen (her). Fysikprofessorerne Benny Lautrup og Poul Olesen peger på en stor forskydning på fakultetet fra produktive til administrative midler, som er sket efter årtusindskiftet, og undrer sig over at fakultetssekretariatet, som er "vokset med raketfart", ikke også må holde for i tilfælde af nedskæringer. Bag kritikken ligger en stor frustration over hvad man kunne kalde New Bad Management og en enevældig ledelse, som meddeler, at snart skal nogen fyres, men ingen aner hvem eller kender kriterierne.

Hele misæren illustrerer klart hvor fantastisk vigtigt det er for et universitets virke at have sikre, stabile basismidler, så forskningen ikke rammes af tilfældige udsving i fx STÅ-indtægterne. Ude på de enkelte institutter diskuteres det nu livligt, hvordan man kan ride stormen af og aflønne "fastansatte" VIP med de eksterne bevillinger, man allerede har opnået, uden at overskride bevillingsgivernes betingelser for forskningsstøtten alt for mærkbart. Denne praksis er allerede vidt udbredt på de fleste store institutter, hvor institutlederne må rundt med raslebøssen hos forskningsgrupperne og de eksternt financierede centre. Nu får skruen en omgang til – men man kan frygte, at den næsten er i bund, dér, hvor den frie grundforskning ikke længere findes, og universiteterne er omdannet til sektorforskningsinstitutioner, hvor de ansatte konstant må rende efter ekstern finaniering, for at skaffe egen løn til at lave det, de var ansat til.

1 kommentar:

Claus Emmeche sagde ...

Biologisk Institut rammes hårdets, se Weekendavisen i dag (her).
M.h.t. Niels Bohr Institutet, dokumentation her: NBI Budget 2009og planer for reduktion af den faste stab ved NBI. Medarbejdermøde, 17. december 2009: her.

Magisterforeningen skriver:
--- citat:
Resolution vedtaget på DM klub 2’s møde d. 10/12 2008

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, kalkulerer med et underskud i 2009 på 45 mill kr. For at modvirke dette underskud vil fakultetet nedlægge 37 VIP- og 33 TAP-stillinger.

Stillingsnedlæggelserne vil ramme biologi (Bio ), fysik (NBI), kemi (KI), og datalogi (DIKU).

Da det drejer sig om varige besparelser vil det betyde en reduktion af de faste
stillinger på mellem 15 og 25 %. Det er helt uacceptabelt, at der skæres så meget i de faste stillinger. Det vil få alvorlige konsekvenser - ikke mindst for
undervisningen i de pågældende fag.

Vi kræver derfor:
At rektor:
- Stopper eller udsætter stjerneprogrammer
- Stopper eller udsætter IT-projektet

At dekanen for Naturvidenskab:
- Stopper alle nyansættelser
- Tager eksterne bevillinger i brug til fastansatte
- Sørger for, at kriterier for nedlæggelse af stillinger bliver entydige og offentlige

Venlig hilsen

Leif Søndergaard,
Formand for DM klub 2 - Universitetslærerne på KU-Nat


Venlig hilsen
DM Kontakt

--- citat slut.

Det er næsten for pænt. Lad mig derfor tilføje endnu et krav for at tydeliggøre hvad der behøves:

Vi kræver, at universitetsledelsen fastholder ansatte forskere og undervisere på KU, ikke mindst i en situation, hvor universiteterne, ifølge ministeren, har udstrakt selvstyre og aldrig før har haft så store basismidler og så megen forskningsfrihed som nu.

(Se også ministerens svar af 16/12 til Jonas Dahl som også kan læses her).