torsdag den 29. marts 2007

Universitetslovsrevision in progress

Fredag den 30. marts 2007 er der i Folketinget (se her) 1. behandling af lovforslag nr. L 179, "Forslag til lov om ændring af uni­ver­si­tets­loven. (Vejledning af studerende og af­le­veringsfrist for speciale)." ... det er en del af den samlede lovrevision, som p.t. pågår.

Og så er der denneher (se www.folketinget.dk og søg under "Universitetsloven"):
"L 112 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af universitetsloven og lov om forskningsrådgivning m.v. (Konsekvensændringer som følge af oprettelse af Akkrediteringsinstitutionen)." "Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2007";
2. § 3, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Hvis en eksisterende uddannelse på et universitet ikke godkendes eller godkendelsen bortfalder, jf. § 10 i lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, kan det pågældende universitet ikke optage studerende på uddannelsen. Ministeren fastsætter en plan for, hvordan allerede optagne studerende på uddannelser nævnt i 1. pkt. kan færdiggøre deres uddannelsesforløb. Ministeren kan i den forbindelse pålægge andre universiteter at optage disse studerende eller at overtage ansvaret for uddannelsesforløbet på det pågældende universitet.«
Nogen synspunkter?

Ingen kommentarer: