mandag den 21. juni 2010

Protesten fortsætter - støt op nu!

Jeg vil gøre denne opfordring til protest til min egen: Den er modtaget d. 20/6 fra filosofferne Anne-Marie Eggert Olsen og Peter Kemp, kolleger til de to fyrede og den tredje tvangsforflyttede lektor på Aarhus Universitets (snart hyper-indfusionerede) DPU:

"Tak for jeres støtte til protesten mod de varslede fyringer af tre pædagogiske filosoffer på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet. Over 350 underskrifter fra videnskabeligt ansatte i pædagogiske og filosofiske fagmiljøer i hele Norden har haft en vis virkning:

Status lige nu er, at Asger Sørensen som ”afværgeforanstaltning” har fået tilbudt – og accepteret – sin tidligere stilling som lektor i pædagogisk filosofi, men med undervisnings- og forskningsopgaver inden for pædagogisk sociologi.

Den 16. juni blev Jørgen Huggler og Henrik Vase Frandsen desværre fyret af dekan Lars Qvortrup efter bemyndigelse fra rektor og indstilling fra institutleder Jens Erik Kristensen.

Det anføres i afskedigelsesbrevene, at udvælgelsen er sket ”på grundlag af en relativ vurdering af dig og de andre medarbejdere, set i forhold til de overordnede udvælgelseskriterier, som fremgik af varslingsbrevet”. Af disse kriterier bringes dog kun ét i anvendelse, nemlig ”den forsknings- og uddannelsesmæssige relevans i DPU’s profil”, og konklusionen er, at institutleder ”Jens Erik Kristensen har vurderet, at du i din ansættelse på DPU kun i meget begrænset omfang har leveret eller publiceret relevant filosofisk-pædagogisk forskning.”

At en ledelse kan vurdere, ikke den strategiske ønskværdighed og relevans af hele forskningsområder, men relevansen det arbejde, den enkelte forsker udfører i sin frie forskningstid, forekommer i direkte strid med universitetslovens § 17, stk. 2.

Sagen handler derfor ikke blot om retten til filosofi, men om et ulovligt udvælgelseskriterium, om det akademiske bedømmelsessystems suverænitet og ikke mindst om retten til fri forskning i det hele taget.

Kan I støtte op om kritikken, beder vi jer om senest 25. juni at sende en protest med følgende ordlyd til:
Videnskabsministeren (min@vtu.dk)
med cc til:
rektor for Aarhus Universitet (rektor@au.dk), dekanen for DPU (lq@dpu.dk), bestyrelsesformanden for AU (jens.bigum@adm.au.dk), filosofi.dpu@gmail.com

Til ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Charlotte Sahl Madsen

Hermed protesteres imod afskedigelsen af lektorerne dr. phil. Jørgen Huggler og ph.d. Henrik Vase Frandsen, Aarhus Universitet
Det forekommer, at man har anlagt et ulovligt udvælgelseskriterium ved at henvise til ”den forsknings- og uddannelsesmæssige relevans i DPU’s profil” og konkludere, at de to nævnte lektorer i deres ansættelse på DPU ”kun i meget begrænset omfang har leveret eller publiceret relevant filosofisk-pædagogisk forskning.”
Der er ikke tale om en vurdering af den strategiske ønskværdighed og relevans af hele forskningsområdet pædagogisk filosofi, men om relevansen af det arbejde, den enkelte forsker udfører i sin frie forskningstid. Dette synes i direkte strid med universitetslovens § 17, stk. 2.
Venlig hilsen…..

Griber ministeriet ikke ind, er der mulighed for at føre sagen videre til Ombudsmanden.

Sagen har påkaldt sig stor opmærksomhed i medierne og i den akademiske verden. I kan læse herom i nedenstående oversigt.
Vi takker endnu engang for jeres fantastiske opbakning! Den har været medvirkende til, at vi har fået reddet en stilling i pædagogisk filosofi. Sammen med medieomtalen har de mange underskrifter fra de filosofiske og pædagogiske miljøer i Norden også gjort, at vi i år har rekordstor søgning til kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi.


Historik:
  • Underskriftindsamling fra 350 nordiske og danske videnskabeligt ansatte ved pædagogiske og filosofiske fagmiljøer. (500 i alt), støttet af bl.a. præsidenten for den næste verdenskongres i filosofi i Athen, William McBride (filosofidpu.blogspot.com)
  • International underskriftindsamling – bla. underskrevet af Nancy Frazer og Rainer Forst.
  • En mængde artikler i dagspresse og fagblade, der kritiserer universitetsledelserne for deres håndtering af sagen (se disse udvalgte artikler: Magisterblad10, daSokrates, WeekAv, Univers)
  • Spørgsmål til videnskabsministeren.
  • Stormøde arrangeret af studerende på DPU med deltagelse af dekan Lars Qvortrup.
  • Intern kritik på DPU og AU af ledelsens håndtering af de varslede fyringer.
  • Sagen er i øvrigt opsummeret på bloggen Forskningsfrihed? (her); Thomas Rømer har opsummeret den på www.folkeskolen.dk: Del 5 - pæd. knust 5 (her); og i Forskningspolitisk Arkiv (her).

1 kommentar:

Erik Malberg sagde ...

Pædagogisk filosofi – eksklusivt udvalgt til gaskammeret.

Det står nu lysende klart, at første skridt i udrensningen af fagmiljøet for pædagogisk filosofi under institut for pædagogik med fusionen mellem DPU og AU er operationaliseret med dekan Lars Qvortup´s fyring af lektor i pædagogisk filosofi Jørgen Huggler og lektor ipædagogisk filosofi Henrik Vase Frandsen, selvom de to forskere til fulde har opfyldt deres undervisnings- og forskningsforpligtigelser. Men trods lektorernes pletfri arbejde på DPU, er de nu fyret med begrundelsen - manglende ”relevans” i deres ”forskning” ift. DPU´s formål/opgaveportefølje og - ”dårlig økonomi/omprioriteringer”. I det følgende skal der ikke forsøges en kobling mellem relevansbegrebet og forskningsmæssig kvalitet, da den forskningsmæssige kvalitet er forudsat.

Med hensyn til ”relevansen” af forskningen, som de fyrede pædagogiske filosoffer har bedrevet, er spørgsmålet om begrebet ”relevans” er et normativt eller descriptivt begreb – altså er begrebet ”foreskrivende” for hvilken type forskning, der er ”relevant” eller kræver begrebet dokumentation/målinger/erfaringsdata, som krediterer ”relevansen” eller miskrediterer ”relevansen”

Nedenfor skal det descriptive ideal aktualiseres, idet det forudsættes, at man ikke fyrer medarbejdere af normative eller ideologiske grunde.

Da det forudsættes at ledelsen på DPU/AU begrunder fyringen af de to pædagogiske filosoffer med begrundelsen om manglende ”relevans” i deres forskning ud fra et descriptivt ideal - begrundet med manglende ”relevans”

se evt. Henrik Vase Frandsen´s fyringsvarsel, partshøringsbrev og afskedigelsesbrev nederst på følgende adresse:

http://forskningsfrihed.pbworks.com/DPU-fyringer-2010

-er det evident, at dekan Lars Qvortrup og rektor for Århus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen operationaliserer dokumentation/målinger/erfaringsdata overfor de fyrede pædagogiske filosoffer mhp. dokumentation/måling/erfaringsdata for deres forsknings manglende ”relevans” og ”performance”.

Hvorfor?

Fordi begrebet ”relevans” som desciptiv optik/evidens kræver dokumentation m.m. for de fyrede pædagogiske filosoffers manglende ”relevante” forskning – dette kan specificeres ved at læse dekan Lars Qvortrup´s bog - Det vidende Samfund –se citat:

”Viden skal kunne måles, hvis vi skal forstå samfundets og organisationers performance. Vidensproduktion og videnstransfer skal effektiviseres, hvis samfundets og organisationers funktionsdygtighed skal sættes i vejret”. (Qvortrup, s. 140)


Konkluderende kan man sige, at der er sat ”spørgsmål” ved forskningens ”relevans” og ”performance” hos de to fyrede filosoffer. Forskningen mangler ”performance” og ”relevans” og de fyrede medarbejdere leverer ikke ”funktionsdygtighed(performance)/-”relevans” mht. vidensproduktion og videnstransfer. De to filosoffers forskning bidrager altså ikke til samfundets og organisationens(her DPU/AU) performance/relevans ift. DPU´s formål/opgaveportefølje.

Dette påståede og udokumenterede ”spørgsmål”, om manglende relevans og performance må DPU/AU dokumentere m.m. overfor de to forskere. I fyringsvarslerne er performance ikke nævnt som begrundelse. Hvorfor ikke? Det svar kan kun DPU/AU give. Hvis DPU/AU ikke vil dokumentere m.m. den manglende relevans og performance overfor de to afskedigede medarbejdere vil det være uanstændigt, usagligt, udtryk for en normativ fyringsbeslutning, dårlig personalepolitik, og organisatorisk og kulturel miskreditering af pædagogisk filosofis relevans og performance som vidensfelt.Sluttelig var økonomien inden fusionen mellem Danmarks pædagogiske Universitetsskole(DPU) og Århus Universitet(AU) sund – men efter fusionen har økonomien fået akut åndenød og den pædagogiske filosofi er eksklusivt udvalgt til gaskammeret.

af Erik Malberg.
Stud. cand. pæd. fil. på DPU