søndag den 8. marts 2009

Topstyret evaluering af universitetslov

Det er noget vældigt logisk, men også grumt ironisk, i at den igangsatte evaluering af universiteternes styre, som bl.a. skal se på de studerende og ansattes medbestemmelse, sker som en lige så topstyret proces, som alle andre vigtige beslutningsprocesser på universiteterne efter 2003-lovens implementering. Det gik for alvor op for mig, da kolleger gjorde mig opmærksom på den hovsa-agtige måde, evalueringens spørgsmål bliver håndteret på: Der indkaldes til møder i de lokale samarbejdsudvalg (LSU). En mødeindkaldelse til et LSU lyder fx således:
"Dagsorden
Extraordinært Instituttet SU-møde fredag den 6. marts 2009
2009 Evaluering-KU høring
Institut-SU udarbejder høringssvar på baggrund af de tilbagemeldinger SU-medlemmerne har indhentet ved drøftelser i deres bagland.
Høringssvaret skal være afleveret senest 13. marts 2009."
[+ div. bilag medsendt, se nedenfor]
Se, det hele skal åbenbart gå vældigt hurtigt, så hvor meget tid til drøftelser mon der bliver i "baglandet", og hvem mon sammenfatter materialet og sender svarene ind? Det gør formanden for LSU, som altså samtidig er den ansatte institutleder! Det er altså en noget tvivlsom procedure! Da jeg for få dage siden var blevet opmærksom på fremgangsmåden, fandt jeg frem til yderligere materiale, som jeg hermed skal delagtiggøre alle andre nysgerrige i.

På KU har man valgt at lade en delmængde af evalueringensoplysningerne ligge på universitetsdirektør Jørgen Honorés smukke hjemmeside direktoer.ku.dk under evaluering, her. Det er også smukt, at i al fald noget af materialet allerede er offentliggjort. Man kan fx finde lidt om baggrunden for høringen her, hvor der bl.a. står
"Der blev fremsendt orienteringsmateriale [orig. link her] til fakulteter m.fl. d. 6. februar 2009.
Høringen på KU er tematisk med udgangspunkt i temaerne (B) Studerendes og ansattes medbestemmelse, (C) Den frie akademiske debat, og (D) Forskningsfrihed.
De to yderligere temaer (A) Sammenlægningerne og (E) Frihedsgrader vil blive håndteret selvstændigt, jf. orienteringsmaterialet til fakulteterne m.fl. af 6. februar 2009.
Den skriftlige høring er igangsat med udsendelse af høringsmateriale til fakulteterne mandag den 23. februar. [note 1]
Frist for besvarelse af den skriftlige høringen er fredag den 13. marts kl. 12.00.
Høringsresultatet vil blive drøftet på det åbent KU-møde for medarbejdere og studerende i Festsalen på Frue Plads torsdag den 26. marts kl. 9.30 - 12.00."
[note 1]:
Hvis man vil se høringsmaterialet af 23/2 (det inkluderer et interessant spørgeskema om tema B og C og D, dvs. medindflydelse, fri debat og forskningsfrihed!), kan det hentes her:
http://forskningsfrihed.pbwiki.com/f/materiale1.pdf
hvor man også vil finde en vejledning til (dvs. procedure for) høringen på KU, her:
http://forskningsfrihed.pbwiki.com/f/materiale2.pdf
og en stor samling regelsamlinger for KU sammenstykket til lejligheden, her:
http://forskningsfrihed.pbwiki.com/f/materiale3.pdf

Af proceduren i "materiale2.pdf" fremgår, at på KU er institutlederen som formand for det lokale samarbejdsudvalg ansvarlig for den elektroniske besvarelse. Det bliver altså sådan, at (citat fra proceduren) "enkelte aktører (dekaner og institutledere) skal udfylde skemaerne to gange for forskellige organer" [dvs. Akademisk Råd, Fakultetets Samarbejdsudvalg, LSU'erne, og Instituttet].
Der vil afholdes et debatmøde på KU d. 26/3, som jeg jo kun kan opfordre til at tilmelde sig (her). På samme måde vil jeg foreslå, at man kontakter sine repræsentanter i studienævn og samarbejdsudvalg og hører, hvordan de har tænkt sig at påvirke processen og hvem der egentligt kommer til at udfylde de udsendte spørgeskemaer om medbestemmelse, og om alle ansatte kommer til at se de svar, som institutlederen skipper af sted.

Er det mon en generel fremgangsmåde også på RUC, ÅU (alt inkl.), AUC, SDU, DTU, CBS, ...? Hele proceduren rejser spørgsmålene:
(1) Hvem er høringsparterne? KU's vejledning definerer disse (jf. "materiale2.pdf") som: HSU (med rektor som formand); Centrale Samarbejdsudvalg (universitetsdirektøren er formand); Studenterrådet; Akademisk Råd (hvor dekanen er formand); Fakultetets Samarbejdsudvalg (dekanen er formand); Lokale studenterorganisationer med repræsentation i formelle organer; Studienævn; Institutorganisationen (hvor institutleder er formand), Lokale SamarbejdsUdvalg (hvor institutleder er formand); og Ph.d-udvalgene (med egen formand).
(2) Hvis de ansatte på gulvet skal inddrages i evalueringen, ikke blot formelt men også reelt, hvordan kan de så høres i en universitetsstruktur, der i forvejen er blevet indrettet på ikke at høre disse?

7 kommentarer:

Claus Emmeche sagde ...

Jeg iler med at tilføje, at jeg har netop modtaget en mail fra en lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab (KU), som skriver:

--- citat fra lektoren start:

Kære Claus og alle,

på vores institut (IKK på KU) har vi modtaget en mail fra institutlederen, hvor vi alle bedes besvare spørgeskemaet, idet der "ved institutorganisationen forstås alle ansatte", som det hedder. Jeg indsætter mailen herunder i rød skrift:

-- (institutledermailcitat start):

kære alle,

Universitetesloven er til evaluering. KU gennemfører denne evaluering gennem et spørgeskema, som ved IKK besvares elektronisk i Absalon.

Læs venligst nedenstående brev fra Marianne og klik dernæst på linket herunder for at deltage i undersøgelsen.
http://absalon.ku.dk/test/r.aspx?XS=esemesrymate

Spørgeskemaet er inddelt i en række kategorier: Medbestemmelse, Den frie akademiske debat, Forskningsfrihed, som besvares dels kvantitativt, dels med kvalitativt i fritekst.


Vedhæftet dels en vejledning i evalueringen, dels en papirversion af skemaet, som det kan være nyttigt at gennemlæse, før du går til den elektroniske version. Nederst i mailen finder du vejledning i at komme på Absalon og finde skemaet. Det understreges, at kun spørgeskemaer, som udfyldes elektronisk vil indgå i IKK's besvarelse. Evt. udfyldte spørgeskemaer på papir vil altså ikke indgå.

Jeg vil bede om besvarelser i løbet af de næste dage, således at vi kan indsende resultater 10 .marts om eftermiddagen.

Resultaterne af høringen drøftes ved et åbent KU-møde for medarbejdere og studerende i Festsalen på Frue Plads, torsdag 26. marts 9.30-12.00.


På fakultetsniveau høres Akademisk Råd, Fakultetssamarbejdsudvalget og Studenterorganisationer.

På institutniveau høres Studienævn, Lokalt Samarbejdsudvalg og Institutorganisationen. Ved Institutorganisationen forstås alle ansatte.

-- (institutledermailcitat slut)

På samme måde kan jeg se, at man forholder sig til evalueringen på INSS, KU, hvor nyhedsbrevet fra 6/3 sagde det samme. Noget andet er så, 1) om skemaerne er særligt velegnede til den evaluering, der forestår, 2) hvordan de indsamlede oplysninger overhovedet vil blive anvendt 3) om den besvarelsestid, vi får, er rimelig. Og 4) om man bevarer en anonymitet i besvarelsen... Jeg har heller ikke overblik over processen, og det er der måske gode grunde til at vi er flere der ikke har, for er vi blevet informeret om den?

Mange hilsner,

----- lektor-mailcitat slut

Det ser altså ud til at det håndteres noget forskelligt på de enkelte fakulteter ...

Heine Andersen sagde ...

Godt at blive informeret - da vi (de menige medarbejdere) ellers næppe ville være blevet det på mit institut (Sociologisk), før fristen var overskredet. Jeg er nu gået i gang med at undersøge, hvad der foregår.

Claus Emmeche sagde ...

Flere varianter: Fra Biologisk Institut på KU forlyder det, at instituttets samarbejdsudvalg har besluttet at alle medarbejdere på BIO (dvs. de der er tilbage efter massefyringerne i januar) gives mulighed for at besvare spørgsmålene i det udsendte bilag vedr. "2009 Evaluering – KU høring" (svarende til materiale1.pdf).

Søren Pold sagde ...

På Aarhus Universitet har der været arrangeret fokusgruppeinterviews med medlemmer fra universitetets Akademiske Råd. På HUM arbejder det Akademiske Råd med en udtalelse. Desuden gennemføres der en omfattende APV via spørgeskema og vi har haft vores digitale brainstorm, som af en eller anden grund skulle gennemføres på en uge (sidste uge). Samtidig har der eller skal der være debatter på institutterne (HUM - jeg ved ikke hvordan det organiseres på andre fakulteter). Ledelsernes udmelding har generelt været, at de gerne ser en åben debat - og pånær den meget uheldige sag fra DMU (omtalt i Information 9/3, http://www.information.dk/184755) så virker det som om, de mener det...

Problemet er nok to ting: Eftersom vi har fået indført en topstyret ledelse kan evalueringen næsten kun opfattes som topstyret af medarbejderen på gulvet, som har vænnet sig til, at alt kommer oven fra.

Det forstærkes kraftigt af betingelserne for og designet af evalueringen, bl.a. de stramme tidsfrister, et evalueringspanel bestående af flere fortalere for den nuværende lov, samt et evalueringsdesign der godt kan fortolkes som beregnet på at give de 'rigtige' svar. Fx måler man successen af fusioner gennem kvantitative data om "forskningens internationale gennemslagskraft", dvs. bibliometriske målinger, og der er vel ingen tvivl om, at det øgede fokus på bibliometri har medført mere målbar aktivitet - bl.a. har vi fået bedre systemer og er blevet mere opmærksomme på vigtigheden af at bruge dem og afrapportere korrekt. Så det vil nok give en vækst, der udfra evalueringsdesignet kan tolkes som en succes, det er imidlertid meget mere tvivlsomt om det har noget som helst med fusionerne at gøre! Samtidig er der meget fokus på pålæg af opgaver i fht. forskningsfriheden, og det er forhåbentlig sjældent at indskrænkninger i forskningsfriheden får så kontante udtryk, men det betyder jo ikke, at der ikke er problemer! Endelig er evalueringen af den frie akademiske debat meget luftig, og det er uklart, om man mener debatten internt på uni eller eksternt i medierne og om man tænker på en debat om universitetsforhold eller bredt (jf. mit indlæg her: http://www.digitalbrainstorm.au.dk/2009/03/02/frieakademiske-debat/).

Alt det kan gøre, at evalueringen kan opfattes som en skinmanøvre, man blot er med til at legitimere ved at deltage i den. Jeg tror imidlertid, at det er vigtigt at vi er aktive nu - det er vores bedste chance efter syv magre år for universitetsdemokratiet. Vi er nødt til at bidrage med vores opfattelser og oplevede virkelighed - vores kritik. Det er muligt, at det 'redigeres ud', men det må vi så gøre opmærksom på!

Politisk må det imidlertid være meget svært at overhøre, de skeletter der vælter ud af skabene for tiden - senest altså sagen med Henrik Sandbechs forsøg på at knægte ytringsfriheden på DMU/AU. Men det kommer jo meget an på om politikerne vælger at lytte!

Jan Løhmann Stephensen sagde ...

En kort kommentar til den Digital Brainstorm på AU: hvis man orker og tror at det nytter at indrapportere sine "lig", kan man vist stadig nå det. Fristen er nu tilsyneladende forlænget indtil 31. marts. Det fremgår i hvert fald nu oppe i højre hjørne af forsiden (www.digitalbrainstorm.au.dk). Dog uden at man gør opmærksom på, at det er en forlængelse (muligvis pga. af meget dårlig deltagelse, samt mange indvendinger imod den korte frist (8. marts)). Samt uden at man på anden vis har gjort de ansatte opmærksomme på, at man rent faktisk nu har ændret deadline. Vel at mærke efter den tidligere frist udløb!

Sune Auken sagde ...

Hmmmm .... jeg kan fortælle to ting, som er af en vis intersse

1) På Danmarks Forskningspolitiske Råds møde igår meddelte Helge Sander, at de centrale strukturer, dvs bestyrelsen med det eksterne flertal og de valgte ledere, ikke på nogen måde kunne ændres som resultat af evalueringen. Det er da lydhørhed på et højt niveau selv for Sander.

2) På INSS drøftede institutforsamlingen (det er alle de ansatte) evalueringen idag under forsæde af institutlederen. Heldigvis har Finn Hauberg Mortensen, vores udemærkede institutleder, et indgroet demokratisk sindelag, og med hans fulde accept blev der afgivet en uhyre skarp kritik både af loven og af processen.

Claus Emmeche sagde ...

Tak for alle kommentarer - lad os endelig høre mere om hvordan det foregår de enkelte steder.

Til Sune: du kom til at skrive "valgte" (vores ønske) i stedet for "ansatte" ledere (Sanders hårdnakkede fastholden af det nuværende system). Det ser det jo ud til at Sander er ved at komme i politisk mindretal; der synes at være en bevægelse i retning af en mere åben holdning til i al fald valgte institutledere. I løbet af evalueringsprovessen kan man jo også i pressen se mange sager (Sandbechs knægtelse af ytringsfrihed på DMU/ÅU, Scientology-ledelse på Kemi/DTU, mistillid til Nat-dekanen på KU) som illustrerer den nuværende ledelsesforms manglende legitimitet og nødvendigheden af mere demokratisk tjek og styringsmæssig afbalancering af ledelsessystemet, ligesom mange universiteter i udlandet har.
PS: også tak for dit glimrende indlæg fra mødet i det Forskningspolitiske Råd.