onsdag den 25. august 2010

Kirsten Refsing og omstruktureringen på Det Humanistiske Fakultet

Nu hagler kritikken igen ned over min dekan Kirsten Refsing, som vist har den tvivlsomme ære, at være den mest udskældte leder i dansk universitetsliv. Som en af dem, der har haft riven langt ude efter hende ved tidligere lejligheder, må det være mig tilladt at sige, at jeg ikke finder denne status rimelig. Jeg kender efterhånden mange historier om mange ledere i den danske universitetsverden, men ingen af dem, jeg kender om Refsing, handler om en leder, der optræder truende og totalitært. Det er selvfølgelig en begrænset ros, at man som leder ikke har undertrykt sine kritikere. Men taget i betragtning, hvilket pres Refsing har været under, hvilke magtmuligheder der står til hendes rådighed, og handlingsmønstrene hos en række andre universitetsledere, viser det alligevel et overbevist demokratisk sindelag hos Refsing og en bred ryg, som man godt kunne ønske at finde hos andre ledere i universitetsverdenen.

Derfor er det også urimeligt, når det bliver sagt, at Refsings planer for en omstrukturering af Det Humanistiske Fakultet er blevet ”lækket”. Papiret var så vidt udbredt, og det var omgivet af så lidt hemmelighedskræmmeri, at ingen kan have forventet, at papiret ikke nåede frem til pressen. Man får den frygtelig mistanke, at Refsing faktisk ikke har forsøgt at holde sine planer hemmeligt – skræmmende for os konspirationsteoretikere.

Betragter man dokumentet og planerne selv, er man nøgternt betragtet også nødt til at indrømme, at der set fra en bestemt synsvinkel er ualmindelig god mening i, hvad Refsing forsøger at gøre. Denne vinkel er en intern betragtning af fakultetet som arbejdsplads og virksomhed. Vi har på set bloddryppende fyringer på andre af KUs fakulteter, og der er noget, som tyder på, at dårlig planlægning har været en væsentlig årsag til fyringerne flere steder. Denne situation forsøger Refsing – for en intern betragtning fornuftigt nok – at undgå ved at udvide der, hvor fakultetet tjener penge og skære ned, hvor det ikke gør. Man kan mene (det har jeg ikke forstand på), at hun økonomisk set skærer de forkerte steder, men logikken i handlingsmønsteret er ubestrideligt. Enhver virksomhedsleder vil genkende mønsteret. Som ansvarlig leder er Refsing nødt til at forsøge at sikre institutionens økonomi. Der er ikke så meget at diskutere der.

Fokus bør derfor rettes imod to andre ting, hvoraf Refsing kun kan siges at være ansvarlig for den ene. For det første er det dybt problematisk, at økonomiske strukturer på universitetsområdet gør det rationelt, måske endda nødvendigt for Det Humanistiske Fakultet at reducere småfag, som er bærere af viden, som er vigtig for samfundet. Nej, finsk er ikke noget stort fag, men Finland er et vigtigt land set fra dansk perspektiv, og set i et samfundsmæssigt perspektiv er der ingen tvivl om, at det er rationelt at opretholde en universitetsuddannelse i finsk, også selvom den ikke er økonomisk sekvbærende. Udgiften er forsvindende lille set i forhold til samfundets samlede budget. Noget helt tilsvarende kan siges om de andre småfag. Den samlede viden, de repræsenterer er af langt større betydning, end den smule underskud de generer. Det er komplet irrationelt ikke at opretholde dem.

Når Refsing derfor sidder på Det Humanistiske Fakultet som samfundets repræsentant, påhviler det hende ikke alene at administrere institutionen efter bedste evne, men også at holde offentligheden informeret om relevante problemstillinger. Derfor mangler vi en tydelig tilkendegivelse fra Refsing om, at reformen nødvendiggøres af den interne økonomiske situation, men at den i et bredere samfundsmæssigt perspektiv har katastrofale konsekvenser, og at hun derfor handler med ført hånd, når hun foretager sin omprioritering, og at ansvaret for konsekvenserne bør afleveres dér, hvor magten til at forandre fakultetets vilkår reelt ligger, i den øverste universitetsledelse og hos politikerne. Ved ikke blot at administrere et vidensmæssigt sammenbrud bedst mulgt, men lede kampen imod det, kunne Refsing ikke bare vinde intern legitimitet, men også tjene samfundet bedst muligt.

Det er her, kritikken bør rettes imod Refsing. Eller også der bør udsendes en opfording til hende: Vores dekan bør som Det Humanistiske Fakultets leder og ansigt udadtil gøre det soleklart, at en øknomisk krise, der let lod sig løse set fra et samfundsperspektiv, men som ikke kan overkommes internt uden meget omfattende konsekvenser. Disse konsekvenser vil være til alvorlig skade for samfundet, og derfor bør der gribes ind.

4 kommentarer:

Claus Emmeche sagde ...

En universitetsleder (rektor, dekan institutleder) eller den samlede universitetsbestyrelse, bør arbejde for, som indlægger argumenterer, at gøre det lysende klart, at et universitet som helhed ikke kun kan styres efter en rent økonomisk logik (dvs. taksametersystemet på undervisningssiden, og antal artikler plus hjemhentet ekstern finansiering på forskningssiden), da det vil ramme en række mindre specialer og fagområder, som vil bukke under i en rent økonomisk styret konkurrence.

Vidensdiversiteten vil langsomt svinde ind, når alle skal konkurrere om det samme. Derfor skal de faglige traditioner styrkes i indretningen af et vidensmangfoldigt moderne universitet. Sammenlægningen af mange mindre fag i få storinstitutter på såvel humaniora som naturvidenskab har sikkert været medvirkende til at true de små fag, fordi enhver universitetsmanager har en fristelse til at vælte sit ansvar for helheden af sig, og kun betjene sig af en økonomisk logik. Men det optimerer ikke mangfoldigheden i skabelse af videnskabelig viden.

Jan S Hesthaven sagde ...

Vi mangler stadig at høre lidt om hvor midlerne til
at holde de mange små fag kørende skal komme fra. I en verden med endelige midler må der nødvendigvis prioriteres og så er der ikke mange muligheder at få øje pa. 1) Lukke små fag med lav søgning- det ser ud til at vaere den foretrukne/nemme løsning; 2) udarbejde en national
plan for koordinering og sammenlægning af små fag som
så kun udbydes et sted i landet, eller 3) gå den tunge
vej og få folket til at akseptere at en universitets uddannelse er ikke et minimalt vældfærsgode men et privilegie og en indvestering og dermed indføre bruger betaling.

Den 4. mulighed -- flere penge -- er der altid men den er næppe en realistisk mulighed.

Andreas sagde ...

Auken glemmer bare en ting: nemlig at Refsing faktisk har optrådt dybt uanstændigt i den konkrete sag.

På ToRS har hun valgt at opfatte "Asienstudier" som ét fag, på trods af at de har separat optag - de optog 91 studerende i år og er således lige over grænsen for "lokomotivfag" og mange af fagene - fx. kinesisk - ikke opfylder nogle andre af betingelserne (fx. optagelseskvotient). Det fag på ToRS der bedst opfylder kriterierne er religionsvidenskab, men der er indtaget for lavt (65 studerende pr/ år). Det er imidlertid klart at Refsing her har tilgodeset sin sinofili og endnu engang er taberen blevet det fag som ellers - m. forskning, levering af studerende til kandidatuddannelser, mv. - fagligt set holder gang i den tværkulturelle del af instituttet.

Det er simpelt svinsk og uærligt.

Sune Auken sagde ...

Jan: Jeg tror faktisk, der er penge nok i systemet. De er bare bundet alle andre steder end i forskning og undervisning. Vi taler i netop denne sammenhæng om påfaldende små beløb, så det er mest et spørgsmål om at få politikere og administratorer til at prioritere midlerne anderledes.

Andreas: Har godt set det. Forstår godt din frustration. Vælger selv venligere at opfatte det som udtryk for, at dekanen har særlig sans for nogle bestemte fags vigtigthed, hvad der dog er bedre end alternativet. Jeg ser gerne asienstudierne reddet, men det er rigtigt, at der skal en del administrativ gymnastik til at få det til at lykkes.