onsdag den 31. marts 2010

Fik Folketinget svar på spørgsmål om fyringer?

I Folketingets nyhedsbrev fra 29/3 kunne man se, at Udvalget for Videnskab og Teknologi har bedt videnskabsministeren om "en oversigt over fyringer på universiteterne som helhed, fordelt på de enkelte universiteter, de enkelte fakulteter/hovedområder, de enkelte institutter samt på de enkelte særligt ramte fag" (se spørgsmålet her). Man kan også (her) læse svaret fra Charlotte Sahl-Madsen af 26/3, der meddeler, at "ministeriet [har] indhentet yderligere oplysninger om afskedigelserne fra de berørte universiteter. Uddybningen omhandler kun afskedigelser og ikke frivillige fratrædelsesaftaler." Sahl-Madsen refererer så hvad ledelserne på KU, DTU og AU oplyser desangående. Et par eksempler:
"Københavns Universitet oplyser følgende om afskedigelsernes virkning i forhold til forskning og uddannelse": (...) "På FARMA vil der ske en tilpasning i undervisningsopgaverne for at undgå, at der opstår en uhensigtsmæssig ubalance mellem uddannelse og forskning. Antallet af kontakttimer vil blive tilpasset på udvalgte kurser og antallet af valgfrie kurser går fra 34 til 28. På en række kurser, vil eksamenstiden blive nedsat fra 4 til 3 timer for at sænke ressourceforbruget. På forskningssiden er det specielt Plantevidenskab og Miljøkemi, der bliver berørt. Det vurderes dog, at dele af disse fagområder kan varetages andetsteds på Københavns Universitet."
"På NAT vil udbuddet af kurser på bacheloruddannelserne være uændrede. På kandidatuddannelser med lav deltagelse, vil enkelte valgfrie kurser blive nedlagt. På forskningssiden vil flere områder blive varetaget i samarbejde med andre institutter og fakulteter. Blandt andet vil en del af forskningen på geologi ske i samarbejde med Statens NaturhistoriskeMuseum."
Og konkluderende:
"Af universiteternes tilbagemeldinger fremgår det, at afskedigelserne kun betyder fagmæssige tilpasninger på KU i form af sammenlægninger eller nedlæggelser af kurser. Der er således ikke tale om, at hele fag nedlægges. Jeg har ikke kendskab til, at de berørte fag (eller kurser) på KU har en national påvirkning eller sammenhæng i øvrigt med forholdene på de andre universiteter."
Næh-dog, var det alt? Ministeren kunne lige så godt have sammenfattet det sådan: Ledelserne på de massefyringsramte universiteter vil helst se fremad og glemme sagen, og mener iøvrigt, at de nedskårne forskningsområder kan varetages "i samarbejde med andre" (læs: af nogle andre) og jeg har ingen selvstændig holdning til det.
Man må spørge sig selv: Fik Folketinget svar på sine spørgsmål?

Ingen kommentarer: